Note 27 Oppkjøpt og solgt virksomhet

Oppkjøpt virksomhet

Utviklingen i Norden går mot felles nordisk sluttbrukermarked for strøm og flere aktører er i ferd med å posisjonere seg på tvers av de nordiske landegrensene. Dette er bakgrunnen for etableringen i Sverige hvor Hafslund kjøpte 49 prosent av aksjene i Energibolaget i Sverige Holding AB (EBS) med virkning fra 1. juni 2010, og med opsjon på å kjøpe resterende aksjer i 2013. EBS behandles regnskapsmessig som felleskontrollert virksomhet, og Hafslund regnskapsfører sin forholdsmessige andel av selskapets resultat og balanse. Aksjene ble overdratt mot kontant betaling på 131 millioner kroner. Bokført verdi av selskapets netto eiendeler er vurdert å representere virkelig verdi, og merverdi på 86 millioner kroner er klassifisert som goodwill. Goodwill henføres til økt inntektspotensiale og kostnadssynergier knyttet til sammenslåingen.

Regnskapsførte eiendeler og forpliktelser i EBS:

Millioner kroner Oppkjøpstidspunkt 2010-12-31
Immaterielle eiendeler 2 5
Varige driftsmidler 6 4
Omløpsmidler 65 81
Kontanter 59 101
Langsiktig gjeld 19 16
Kortsiktig gjeld 68 114
Goodwill 86 86
Sum 131  

 

Hafslund kjøpte 100 prosent av aksjene i Göta Energi AB med virkning fra 30. juni 2010. Aksjene ble overdratt mot kontant betaling på 83 millioner kroner. Transaksjonsutgifter er kostnadsført med 0,1 millioner kroner. Gjennom satsningen i Sverige ønsker Hafslund å posisjonere seg mot et felles nordisk sluttbrukermarked. Bokført verdi av selskapets netto eiendeler er vurdert å representere virkelig verdi, og av merverdi på 69 millioner kroner er 12 millioner kroner identifisert som verdi av fastpriskontrakter og 57 millioner kroner klassifisert som goodwill. Goodwill henføres til kostnadssynergier knyttet til sammenslåingen, samt immaterielle eiendeler som ikke kvalifiserer for separat balanseføring.

Regnskapsførte eiendeler og forpliktelser i oppkjøpt virksomhet, hvorav finansielle forpliktelser viser selskapets kassekreditt. Pålydende verdi for overtatte fordringer er 230 millioner kroner:

Millioner kroner  
Fordringer  223
Kassekreditt  (209)
Sum identifiserbare eiendeler  14
Verdi fastpriskontrakter  12
Goodwill  57
Sum  83

 

Bokførte omsetnings- og resultattall i oppkjøpte selskap, samt konsolidert andel i 2010:

  Göta Energi AB EBS
  Årstotal Konsolidert andel Årstotal Konsolidert andel
Omsetning  596  249  925  252
Årsresultat  247  19  22  10

 

I 2010 kjøpte Hafslund 100 % av selskapene Totalenergi AS og Integrate AS for henholdsvis 14 millioner kroner og 10 millioner kroner i kontant betaling. Merverdier på 10 millioner kroner i Totalenergi AS er identifisert som kundeporteføljer, og merverdier på 4 millioner kroner i Integrate AS er klassifisert som goodwill.

Solgt virksomhet

Hafslund solgte Hafslund Fibernett AS til PE-fondet EQT V med virkning fra 27. desember 2010. Selskapet ble solgt for 1477 millioner kroner. Som et ledd i avtalen yter Hafslund en selgerkreditt på 310 millioner kroner, mens resterende del av salgssum gjøres opp i kontanter i januar 2011. Solgte eiendeler er hovedsakelig varige driftsmidler. Selskapet har lav gjeldsandel, hvor gjelden i det vesentligste består av skatteforpliktelser og leverandørgjeld. Gevinsten fra salget ble 875 millioner kroner og fremkommer i resultatregnskapet på linjen andre (tap)/gevinster – netto. Kontantbeholdning i Hafslund Fibernett AS på salgstidspunktet var 3 millioner kroner.