Note 5 Segmentinformasjon

Driftssegmentene legger til grunn den rapporteringen som konsernledelsen (øverste beslutningstaker) benytter for vurdering av lønnsomhet og utvikling. Inntektene fra de rapporteringspliktige segmentene, med unntak av Venture, knytter seg hovedsakelig til produksjon, salg og distribusjon av energi. Andre tjenester inkludert i segmentene er leveranse av automatiske avlesningssystemer, samt drift av IT- og telefoniløsninger. Salg mellom segmentene gjennomføres i henhold til armlengdeprinsippet.

Konsernledelsen vurderer segmentenes prestasjoner og lønnsomhet basert på driftsresultat og avkastning på engasjert kapital. Renteinntekter og -kostnader allokeres ikke til segmenter ettersom denne typen aktiviteter styres av en sentral finansavdeling som håndterer konsernets likviditetssituasjon.

Millioner kroner Kraftproduksjon Fjernvarme Nett Strømsalg
  2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009
Brutto segmentsalg 1 196 856 1 144 747 4 804 3 385 8 021 4 787
Salg mellom segmenter 3 3 3 2 41 33    
Salgsinntekter 1 193 853 1 141 746 4 763 3 352 8 021 4 787
Driftsresultat 929 618 165 91 532 493 348 240
Finanskostnader (46) (44) (67) (45) (109) (148) 1 30
Skattekostnad (504) (344) (28) (16) (108) (177) (101) (78)
Årsresultat 381 231 72 32 316 181 258 200
 
Avskrivninger driftsmidler (43) (43 ) (118) (122) (546) (542) (4) (2)
Nedskrivning driftsmidler                
Avskrivninger immaterielle eiendeler             (8) (6)
Tap på fordringer         (41) (30) (32) (22)
 
Engasjert kapital 4 377 4 277 4 550 4 080 9 668 9 396 3 427 1 980
Investeringer 171 175 449 401 485 521 180 3

 

Millioner kroner Venture Varme og
bioenergi
Annen virksomhet Elimineringer Konsern
  2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009
Brutto segmentsalg 549 779 115 49 634 596 (633) (529) 15 829 10 670
Salg mellom segmenter 35 28 6 6 547 459 (633) (529)    
Salgsinntekter 515 751 109 43 87 138     15 829 10 670
Driftsresultat (1 104) (299) (386) (27) 170 77     652 1 194
Finanskostnader (75) (107) (413) (33) 239 (314)     (471) (661)
Skattekostnad 44 191     123 88     (573) (335)
Årsresultat (1 135) (215) (297) (24) 15 (208)     (392) 198
 
Avskrivninger driftsmidler (83) (73) (35)   (25) (44)     (853) (826)
Nedskrivninger driftsmidler (50) (28) (300)     (19)     (350) (47)
Avskrivninger immaterielle eiendeler (55)       (1) (3)     (64) (9)
Tap på fordringer (3) (12)     19 14     (57) (49)
 
Engasjert kapital 3 844 4 937 1 037 1 066 125 136     27 028 25 870
Investeringer 163 193 215 362 41 45     1 702 1 698

 

Avstemming av engasjert kapital mot egenkapital (millioner kroner):

  2010 2009
Engasjert kapital 27 028 25 870
Betalbar skatt (525) (166)
Utsatt skatt (2 971) (2 951)
Lån (13 659) (12 546)
Betalingsmidler 211 311
Rentebærende fordringer 348 468
Annet 32 168
Egenkapital 10 464 11 154

 

Inntekter analysert etter kategori (millioner kroner):

  2010 2009
Salg av strøm 8 069 4 837
Kraftproduksjon 1 179 839
Fjernvarmesalg 1 138 745
Distribusjonsinntekter 4 496 3 168
Andre inntekter 947 1 081
Sum 15 829 10 670

 

Størstedelen av inntektene kommer fra energikunder lokalisert rundt Oslo, Akershus og Østfold, hvor også selskapets eiendeler er lokalisert.