Note 6 Varige driftsmidler

 

Millioner kroner Fiber, tekn.utstyr
og løsøre
Kraftanlegg Fjernvarme og
andre fornybare
energianlegg
Nett Anlegg under
utførelse
Annen
eiendom
Sum
Balanseført verdi per 31. desember 2008 862   3 719 2 909 8 669 1 523 321 18 002
                 
Regnskapsåret 2009              
Balanseført verdi per 1. januar 2009 862   3 719 2 909   8 669   1 523 321 18 002
Reklassifisering balanseført verdi per 1. januar 2009         149  (149)  
Driftsinvesteringer 109   38      1 485 1 636
Balanseførte lånekostnader         42   42
Overført fra anlegg under utførelse 16   132 564 478  (1 190)    
Avgang til bokført verdi        (4)  (17)  (10)  (31)
Avskrivninger 2009  (167)  (49)  (159)  (461)    (4)  (840)
Balanseført verdi per 31. desember 2009 820 3 840 3 314 8 682 1 992 162 18 809
                 
Per 31. desember 2009              
Anskaffelseskost 2 019 6 910 3 766 12 990 2 005 194 27 884
Akkumulerte av- og nedskrivninger  (1 198)  (3 070)  (452)  (4 307)  (13)  (31)  (9 072)
Balanseført verdi per 31. desember 2009

820

3 840 3 314 8 682

1 992

162 18 809
                 
Regnskapsåret 2010              
Balanseført verdi per 1. januar 2010 820 3 840 3 314 8 682 1 992 162 18 809
Driftsinvesteringer 49 47     1 366 9 1 471
Balanseførte lånekostnader         55   55
Overført fra anlegg under utførelse 316  (132) 909 433  (1 526)    
Avhendet virksomhet  (550)        (24)    (574)
Avgang til bokført verdi              
Avskrivninger 2010  (191)  (43)  (151)  (465)    (4)  (854)
Nedskrivninger 2010  (50)        (300)    (350)
Balanseført verdi per 31. desember 2010 394 3 712 4 072 8 650 1 563 167 18 557
                 
Per 31. desember 2010              
Anskaffelseskost 1 765 6 825 4 674 13 422 1 876 202 28 764
Akkumulerte av- og nedskrivninger  (1 371)  (3 113)  (603)  (4 772)  (313)  (35)  (10 208)
Balanseført verdi per 31. desember 2010 394 3 712 4 072 8 650 1 563 167 18 557
                 
Kapitaliseringssats lånekostnader         3,5    
Avskrivningsprosent 3-33 2-5 2-20 2-7   0-5  

 

Det vises til note 7 vedrørende gjennomførte verdifallstester.

Konsernet har per 31. desember 2010 samlete framtidige leieforpliktelser knyttet til kontorbygg og trafostasjoner på 1511 millioner kroner i nominelt beløp:

Millioner kroner  
2011   120
2012   123
2013   124
2014   126
2015   129
2016 og senere 889
Samlete leieforpliktelser 1 511

 

Leiekontraktene er operasjonelle og har varierende betalingsterminer, prisreguleringsklausul og rett til forlengelse av leieforholdet. I 2010 ble det resultatført 117 millioner kroner i leie av kontorbygg og trafostasjoner.