Note 7 Immaterielle eiendeler

 

Millioner kroner Kunde-
porteføljer
Vannfalls-
rettigheter
Sum Goodwill Sum immaterielle
eiendeler
           
Balanseført verdi per 31. desember 2008 38   253  291  2 018  2 309
Regnskapsåret 2009          
Tilgang ved oppkjøp      
Driftsinvesteringer       10  10 
Nedskrivninger        (25)  (25)
Avskrivninger  (9)    (9)  (8)  (17)
Balanseført verdi per 31. desember 2009 29  253  282  2 000 2 282
           
Per 31. desember 2009
Anskaffelseskost 77  356  433  2 566  3 000
Akkumulerte av- og nedskrivninger  (48)  (103)  (151)  (566)  (718)
Balanseført verdi per 31. desember 2009 29  253  282  2 000  2 282
           
Regnskapsåret 2010
Tilgang ved oppkjøp 13     13   148  161
Driftsinvesteringer 2     2   9   11
Avhendet virksomhet        (5)  (5)
Nedskrivninger        (50)  (50)
Avskrivninger  (10)    (10)    (10)
Balanseført verdi per 31. desember 2010 34  253  287  2 102  2 389
           
Per 31. desember 2010
Anskaffelseskost 92   356  448  2 718  3 166
Akkumulerte av- og nedskrivninger  (58)  (103)  (161)  (616)  (777)
Balanseført verdi per 31. desember 2010 34  253  287  2 102  2 389

 

 

Verdifallstest for ikke avskrivbare immaterielle eiendeler
Goodwill allokeres til konsernets kontantgenererende enheter. Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid samt goodwill avskrives ikke. Disse eiendelene testes derfor årlig for verdifall. I tilfelle indikasjoner på mulig verdifall gjennomføres verdifalltester hyppigere.

Gjenvinnbart beløp av en kontantgenererende enhet kalkuleres basert på hvilken verdi eiendelen vil gi for virksomheten. Kontantstrømmer knyttet til eiendelene identifiseres og neddiskonteres. Beregningene av kontantstrømmen bygger på en rekke estimater, herunder blant annet forutsetninger knyttet til økonomisk utvikling, kraft- og oljepriser og inntektsregime innen nettvirksomheten. Kraft- og oljepriser baseres på noterte forwardpriser. Dagens inntektsrammemodell for nettvirksomheten forutsettes videreført frem til terminalåret. Fremtidig kontantstrøm legger til grunn budsjett for 2011, samt prognoser frem til terminalår. Kontantstrømmer utover terminalåret estimeres ved bruk av Norges Banks inflasjonsmål på 2,5 prosent som vekstrate. For enheter hvor fremtidige kontantstrømmer er forutsigbare på lengre sikt, som for kraftproduksjonsvirksomheten, nettvirksomheten, fjernvarmevirksomheten og varme og bioenergi, er disse beregnet for en periode utover fem år. Benyttet diskonteringsrente før skatt reflekterer den spesifikke risikoen til resultatenheten.

Tabellen nedenfor viser balanseførte verdier for driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill fordelt på den enkelte resultatenhet (kontantgenererende enhet):

Millioner kroner
Resultatenhet
Driftsmidler Ikke avskrivbare
immaterielle eiendeler
Goodwill Diskonteringsrente Terminalverdi år
Kraftproduksjon 4 090 253   8,1 % 2017
Nett 9 188   266 7,1 % 2041
Fjernvarme 3 881   577 8,8 % 2025
Strømsalg 9 34 1 205 9,3 % 2015
Venture 122   34 10,6 % - 20,7 % 2015
Varme og bioenergi 980     8,7 % - 11,3% 2030
Annen virksomhet 287   20 13,6 % 2015
Sum 18 557 287 2 102    

 

Dersom neddiskontert verdi av fremtidige kontantstrømmer er lavere enn balanseført verdi, gjennomføres en nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av bruksverdi og netto salgsverdi. Beregnet bruksverdi er benyttet som gjenvinnbart beløp for alle kontantgenererende enheter. Dersom verdifalltesten gir en positiv verdi, betyr dette at verdien er intakt. Sensitivitetsanalyser er utført for å vurdere hvor robuste verdiene er ved eksempelvis fall i kraftpriser på 20 øre/kWh, 1 TWh reduksjon i energiproduksjon, 20 prosent endring i terminalverdi og diskonteringsrente. Benyttet diskonteringsrente før skatt reflekterer den spesifikke risikoen til resultatenheten.

I 2010 ble det foretatt nedskrivninger i resultatenhetene Varme og bioenergi og Venture. Nedskrivning av pelletsfabrikken innen Varme og bioenergi er en konsekvens av svake markedsforhold og redusert dekningsbidrag innen det europeiske pelletsmarkedet. Konsernet har revurdert fremtidige kontantstrømmer fra pelletsvirksomheten, og anlegget er som følge av dette nedskrevet med 300 millioner kroner. Balanseført verdi etter nedskrivning utgjør 240 millioner kroner.

For de kontantgenererende enhetene Embriq og Nextnet, som inngår i resultatenheten Venture, er gjenvinnbart beløp mindre enn den balanseførte verdien og identifisert nedskrivningsbehov er på 100 millioner kroner. Goodwill er nedskrevet med 50 millioner kroner og varige driftsmidler er nedskrevet med 50 millioner kroner. Gjennomførte verdifallstester og sensitivitetsanalyser bekrefter at de balanseførte verdier for øvrige kontantgenererende enheter overstiger kalkulert gjenvinnbart beløp.