Note 8 Investering i tilknyttete selskap og felleskontrollert virksomhet

 

Millioner kroner Anskaffelses-
tidspunkt
Anskaffelseskost Forretnings-
kontor
Eierandel Stemme-
andel
Rakkestad Energiverk AS 2001 43 Rakkestad 33 % 33 %
Infratek ASA 2009 380 Oslo 43,30 % 43,30 %
Glommens og Laagens Brukseierforening     Lillehammer 22,34 % 22,34 %
           
Millioner kroner       2010 2009
Balanseført verdi 1. januar       439 87
Tilgang       0 380
Andel resultat       50 12
Utbytte       (55) (40)
Korrigert fjorårsresultat Infratek ASA       (4)  
Balanseført verdi 31. desember       430 439
           
Årets avskrivning merverdi       1 1
Merverdi per 31. desember       7 8

 

Konsernets andel av resultat, eiendeler og gjeld i de tilknyttete selskapene, hvorav Infratek ASA er børsnotert:   

  Registrert i Eiendeler Gjeld Salgsinntekter Årets resultat
Rakkestad Energiverk AS Rakkestad 33 8 19 2
Infratek ASA Oslo 103 301 1 185 55
Glommens og Laagens Brukseierforening Lillehammer 56 7 12 (7)
Sum   192 317 1 217 50

 

Hafslunds investering i Energibolaget i Sverige Holding AB er vurdert som felleskontrollert virksomhet. Se note 27 for ytterligere informasjon.