Note 9 Finansielle instrumenter etter kategori

Følgende prinsipper for etterfølgende måling av finansielle instrumenter er anvendt for finansielle eiendeler i balansen:

Millioner kroner Eiendeler til virkelig verdi
over resultatet
Tilgjengelig
for salg
Utlån og
fordringer
Totalt
Eiendeler per 31. desember 2010
Langsiktige fordringer     360 360
Aksjer og andeler 743 1 584   2 327
Derivater 74     74
Kundefordringer og andre fordringer     5 188 5 188
Kontanter og kontantekvivalenter     211 211
Sum finansielle eiendeler 31. desember 2010 817 1 584 5 759 8 160
 
Eiendeler per 31. desember 2009
Langsiktige fordringer     603 603
Aksjer og andeler 826 3 432   4 258
Derivater 41     41
Kundefordringer og andre fordringer     2 129 2 129
Kontanter og kontantekvivalenter     311 311
Sum finansielle eiendeler 31. desember 2009 867 3 432 3 043 7 342
         
Forpliktelser per 31. desember 2010 Forpliktelser til virkelig
verdi over resultat
  Andre finansielle
forpliktelser
Totalt
Lån 13 659     13 659
Derivater 2     2
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld     1 917 1 917
Sum finansielle forpliktelser 31. desember 2010 13 661   1 917 15 578
 
Forpliktelser per 31. desember 2009
Lån 12 546     12 546
Derivater 53     53
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld     1 711 1 711
Sum finansielle forpliktelser 31. desember 2009 12 599   1 711 14 310

 

Endringer i finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet inngår i posten andre (tap)/gevinster i resultatregnskapet.

Konsernet har aksjeinvesteringer i en ventureportefølje. Ventureporteføljen styres risiko- og rapporteringsmessig samlet og vurderes til virkelig verdi. Aksjeposten i Renewable Energy Corporation ASA (REC) vurderes til virkelig verdi over egenkapitalen, se note 10 Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg. Øvrige investeringer vurderes til virkelig verdi over resultatet. Unntatt fra dette er selskaper der Hafslund har kontrollerende eierandel; disse inngår i konsolideringen. Endringer i virkelig verdi for aksjeinvesteringer er ført under andre (tap)/gevinster – netto.

Investeringer hvor markedsverdien er større enn 10 millioner kroner ved utgangen av 2010:

Millioner kroner Antall aksjer Eierandel 2010–12–31
Renewable Energy Corporation ASA 89 037 031 8,93 % 1 584
Sum finansielle eiendeler tilgjengelig for salg     1 584
Fesil AS 46 453 880 49,90 % 369
Network Norway AS 103 550 732 26,53 % 259
Cogen ASA 1 013 344 44,81 % 46
Glo 247 031 10,98 % 43
Chapdrive AS 2 023 315 13,65 % 14
Øvrige     12
Sum finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet     743

 

Investeringene til virkelig verdi over resultat og tilgjengelig for salg er vurdert til markedsverdi basert på følgende metoder:

  1. For selskaper notert på børs eller OTC liste, benyttes notert kurs på balansedagen.
  2. For eierposter som ikke er aktivt omsatt, er siste emisjonspris eller transaksjonsverdi lagt til grunn.
  3. I tilfeller hvor det ikke er hensiktsmessig å benytte notert kurs eller transaksjonsverdi, benyttes neddiskonterte framtidige kontantstrømmer og/eller multippel basert på vurdering mot sammenliknbare selskaper.

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 2010:

  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet:
Aksjer og andeler 1 584 64 679 2 327
Derivater     74 74
Sum eiendeler 1 584 64 753 2 401
         
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet:
Lån   13 659   13 659
Derivater   2   2
Sum forpliktelser   13 661   13 661

 

Følgende tabell presenterer endringene i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. desember 2010:

  Aksjer og andeler Derivater Sum
Åpningsbalanse 407 41 448
Salg i perioden (39)   (39)
Overføring fra nivå 2 311   311
Gevinst eller tap ført i resultatet   33 33
Utgående balanse 679 74 753

 

Andre investeringer enn REC er hovedsakelig basert på enten metode 2 eller 3. Der det har vært omsetning av gjeldende aksjeinvestering, foretas en verdivurdering basert på siste transaksjon.  Imidlertid er flere av aksjeinvesteringene poster som er lite omsatt i markedet, og dersom det ikke foreligger relevante transaksjoner å basere verdivurdering på benyttes alternative verdsettelsesmetoder. Det har ikke vært identifisert ”dag 1 gevinster”. Utvikling i verdi vil være avhengig av at framtidig resultatutvikling samsvarer med forventninger lagt til grunn i verdivurdering.