Resultat konsern

 

01. januar - 31. desember
Millioner kroner Noter 2010 2009
       
Salgsinntekter 5  15 829 10 670
Kjøp varer og energi    (10 871)  (6 364)
Lønnskostnader 18, 21  (582)  (772)
Resultat investering i Renewable Energy Corporation ASA 10  (1 991)  (137)
Andre (tap)/gevinster - netto 19, 27  1 058 48
Andre driftskostnader 20  (1 564)  (1 418)
Andel resultat i tilknyttete og felleskontrollerte selskap 8  43 49
Driftsresultat før avskrivninger    1 922  2 076
Avskrivninger og nedskrivninger 6, 7  (1 270)  (882)
       
Driftsresultat    652 1 194
Finanskostnader 22  (471)  (661)
       
Resultat før skattekostnad    181 533
Skattekostnad 23  (573)  (335)
       
Årsresultat    (392) 198
       
Tilordnet      
Aksjonærer i morselskapet    (393) 202
Ikke-kontrollerende eierinteresser    1  (4)
       
Resultat per aksje for den del av årsresultatet      
som er tilordnet selskapets aksjonærer (NOK per aksje)      
Resultat per aksje videreført virksomhet (= utvannet resultat per aksje) 14 (2,0) 1,0

 

Note 1 til 28 er en integrert del av konsernregnskapet.