Utvidet resultat konsern

 

  01. januar - 31. desember
Millioner kroner Noter 2010 2009
       
Årsresultat   (392) 198
Utvidet resultat:      
Verdiendring investering i Renewable Energy Corporation ASA 10 138 (965)
Skatt på verdiendring investering i Renewable Energy Corporation ASA   (2) 8
Omregningsdifferanser   11 (5)
Utvidet resultat etter skatt   147 (962)
Årets totalresultat   (245) (764)
Totalresultat tilordnes:      
Aksjonærene i morselskapet   (246) (760)
Ikke-kontrollerende eierinteresser   1 (4)
Årets totalresultat   (245) (764)

 

 

Note 1 til 28 er en integrert del av konsernregnskapet.