Etikk

Hafslund er opptatt av å holde en høy etisk standard i sin forretningsdrift. Dette synliggjøres i virksomheten blant annet gjennom en av Hafslunds kjerneverdier; redelighet.

Hafslund har ansvaret for de samfunnsmessige konsekvensene som følger av konsernets virksomhet, både med hensyn til miljøpåvirkning, arbeidsforhold, og øvrige sosiale forhold. Ansvaret går gjennom hele verdikjeden i vår virksomhet og inkluderer også de innkjøp og investeringer vi foretar.

Etisk handel

Som en del av Hafslunds samfunnsansvar har konsernet etisk handel i fokus, og er medlem av Initiativ for etisk handel (IEH). IEHs formål er samarbeid for handel som sikrer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Hafslund ser at handel på en etisk forsvarlig måte fører til utvikling i andre deler av verden, og anser dette som en naturlig del av Hafslunds samfunnsansvar. Etisk handel bidrar til forbedringer i arbeids- og miljøforhold i leverandørkjeden, og det er derfor naturlig at Hafslund stiller krav til konsernets leverandører, ikke bare nasjonalt, men også globalt.

Hafslund har utarbeidet egne etiske retningslinjer for våre leverandører i samarbeid med IEH, samt en intern prosedyre for hvordan selskapene skal arbeide med etisk handel. Som en del av dette arbeidet får sentrale medarbeidere med innkjøpsansvar og andre dette er relevant for opplæring i temaet. Konsernet arbeider kontinuerlig med å etterprøve leverandører gjennom blant annet egenrapportering, og, ved behov, ved å gå i dialog om nødvendige endringer hos leverandørene. I 2010 ble prosedyren tatt opp til revidering, og arbeidet med revideringen vil avsluttes i 2011.

Hafslunds etiske retningslinjer for leverandører beskriver målene for arbeidet med etisk handel, og er basert på internasjonale ILO- og FN-konvensjoner. Konsernets etiske retningslinjer for leverandører omhandler:

 • Tvangsarbeid
 • Organisasjonsfrihet
 • Barnearbeid
 • Diskriminering
 • Brutal behandling
 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • Lønn
 • Arbeidstid
 • Regulære ansettelser
 • Marginaliserte befolkningsgrupper
 • Miljø
 • Korrupsjon og bestikkelser

I tillegg til kontinuerlig arbeid med egenrapportering i leverandørkjeden vil et fokusområde for 2011 være vårt ansvar ved bruk av utenlandsk arbeidskraft.

Etiske investeringer

Gjennom samfunnsansvarlige investeringer vil Hafslund Venture sikre god finansiell avkastning,  samtidig som man tar hensyn til selskapenes etiske atferd. Investeringsstrategien skal ivareta hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og etiske forretningsprinsipper, i samsvar med Hafslunds tilslutning til Initiativ for etisk handel.

Målet for Hafslund Ventures etiske retningslinjer for investeringer er både å unngå å investere i selskaper som handler uetisk og å påvirke selskaper til stadig forbedring.

For å oppnå dette, og for å klargjøre Hafslunds ståsted overfor våre investeringsobjekter, partnere, ansatte og andre interesserte parter, har konsernet nedfelt Hafslunds etiske retningslinjer for investeringer:

 1. Hafslund Venture skal utøve aktivt eierskap gjennom blant annet styrerepresentasjon, kompetanseoverføring fra Hafslund-konsernet, bidrag til utvikling og verdiskaping i selskapet, samt ha en langsiktig investeringshorisont og i sin virksomhet ikke aktivt engasjere seg i kortsiktig spekulasjon.
 2. Hafslund Venture skal investere i virksomhet relatert til fornybar energi, energireduserende tiltak og utslippsreduksjoner, samt virksomhet i tilknytning til Hafslunds eksisterende interesser.
 3. Hafslund Venture skal ikke investere i virksomhet som bryter med internasjonale normer, i hovedsak FNs konvensjoner for:
 • Menneskerettigheter
 • Arbeidsrettigheter
 • Miljø
 • Våpen
 • Korrupsjon
 • Tobakk
 • eller som på annen måte er i strid med Hafslunds etiske retningslinjer for leverandører.

Etiske retningslinjer for ansatte

Hafslunds etiske retningslinjer for ansatte gjelder for alle ansatte i konsernet, tillitsvalgte og styrets medlemmer. Formålet med retningslinjene er å sikre at alle ansatte opptrer redelig og skaper tillit til selskapet gjennom sin atferd. Retningslinjene tar utgangspunkt i konsernets verdigrunnlag og omhandler forhold som personlig opptreden, interessekonflikter, bestikkelser, korrupsjon, konkurranse og sanksjoner ved brudd på de etiske retningslinjene. Retningslinjene anses som et minimumskrav, og alle ansatte skal følge eksterne lover og forskrifter, bransjeetiske regler og interne regler som gjelder for Hafslunds virksomhet. Disse er gjort kjent gjennom informasjon på konsernets intranettsider, samt gjennom foredrag og presentasjoner i konsernets ledergrupper på ulike nivåer. Alle nyansatte signerer etiske retningslinjer før de starter i jobb.

I tillegg er det utarbeidet utfyllende retningslinjer for alle som arbeider med kontraktsinngåelser, da dette området er spesielt utsatt for påvirkning. Konsernet tilbyr kurs i etikk for medarbeidere som deltar ved kontraktsinngåelser. I 2010 gjennomførte 40 ansatte kurset. 

Det er utviklet rutiner for varsling om kritikkverdige forhold. Så langt Hafslund kjenner til, har det ikke vært tilfeller av eller forsøk på korrupsjon i Hafslunds virksomheter, og konsernet har heller ikke blitt bøtelagt, utsatt for ikke-økonomiske sanksjoner eller dømt for brudd på lover eller forskrifter.