Samfunn

Hafslund samarbeider med ulike aktører innen miljø, idrett, humanitær innsats, kultur, undervisning og forskning. 

Hafslund arbeider kontinuerlig med kombinasjoner av ulike samarbeidspartnere, slik at bredden av aktører skal speile Hafslunds verdier, samt bredden i samfunnet generelt.

Idrett

Vålerenga Fotball (VIF) har over lang tid vært en meget samfunnsengasjert klubb, med fokus på aktiviteter som breddefotball, arbeidstreningstiltaket Jobbsjansen og Vålerenga mot rasisme. Hafslund endret i 2010 sitt sponsorat fra å være generalsponsor til å bli en av hovedsponsorene. Det innebærer at Hafslund nå har større fokus på breddesatsing gjennom Hafslunds Breddeprosjekt, og noe mindre fokus på toppfotballen. Breddeprosjektet innebærer utvikling av deltakende lokale klubbers fotballfaglige og administrative kompetanse. Totalt 27 klubber i Stor-Oslo er involvert. 

I 2006 startet Hafslund og VIF samarbeidsprosjektet Jobbsjansen. Dette banebrytende prosjektet tar sikte på å gi ungdom fra Oslo og Akershus arbeidstrening i klubben og hos utvalgte samarbeidspartnere av VIF. Siden starten av prosjektet har 20 ungdommer som har deltatt i Jobbsjansen, blitt ansatt i Hafslund.

Miljø

Det ble i 2010 gjennomført flere tiltak for å ytterlige øke ulike interessenters kjennskap til Hafslunds engasjement innen miljø og fornybar energi.

Hafslunds miljøfestival for barn 2010
Lørdag 5. juni 2010 gikk Norges største miljøfestival for barn av stabelen i Frognerparken. Godt over 30 000 besøkende kunne delta i aktiviteter for barn om miljø og fornybar energi og oppleve kjente artister på scenen. Hensikten med å arrangere et gratisarrangement på Verdens miljødag var å inspirere og engasjere barn og unge i temaene miljø og fornybar energi, for å skape en plattform for videre nysgjerrighet og ytterligere kunnskap. Barn er framtidens generasjon, og i så måte de som sitter med svarene på dagens miljøutfordringer. 

Samarbeid med Bellona
Hafslund har et faglig samarbeid med miljøstiftelsen Bellona. Konsernet bruker organisasjonen som rådgiver og sparringspartner i miljøspørsmål. Bellona er valgt fordi miljøstiftelsen støtter opp om Hafslunds visjon. Dessuten er Bellona løsningsorientert i sin tilnærming til både utbygging av fornybar energi og energieffektivisering. 

Den mest miljøvennlige kilowattimen er den du ikke bruker
Fornybar energi er en knapp ressurs det er viktig å verne om og forvalte riktig. Derfor er Hafslund opptatt av å formidle energieffektivisering til konsernets interessenter i ulike kanaler. Både på hafslund.no og hafslundnett.no opplyses det om hvordan forbrukere best og mest mulig kan spare strøm for både å spare penger og skåne miljøet. Ytterligere har konsernet kommunisert energisparing gjennom film, annonser og fakturavedlegg.

Lansering av Grønt Valg
Under Øyafestivalen i august lanserte Hafslund strømavtalen Grønt Valg. Dette er en strømavtale med opprinnelsesgaranti som garanterer at kunden får 100 prosent fornybar energi. Kunden betaler 100 kroner årlig, og Hafslund betaler det samme beløpet det første året til et miljøtiltak.  De to miljøtiltakene som er valgt ut, og som kundene kan velge mellom, er treplanting i Afrika i samarbeid med Green Belt Movement, og bevaring av regnskogen i samarbeid med Regnskogfondet. Utenom de 100 kronene koster avtalen det samme som Hafslunds billigste spotavtale.

Humanitært

Samarbeid med Leger uten grenser
Hafslund er en av Leger Uten Grensers få hovedsamarbeidspartnere i Norge.

Leger Uten Grenser hjelper befolkningsgrupper i nød, ofre for natur- og menneskeskapte katastrofer og ofre for væpnet konflikt, uten å diskriminere og uten å legge vekt på rase, religion, livsfilosofi eller politisk tilhørighet. Dette sammenfaller både med Hafslunds visjon og kjerneverdien mot. Samarbeidet mellom Leger Uten Grenser og Hafslund er basert på gjensidighet, og organisasjonen informerer internt i Hafslund om sitt arbeid i kriserammede områder. TV 2s artistgalla i desember 2010 var til inntekt for Leger Uten Grenser. Hafslund stilte sitt kundesenters fasiliteter til rådighet, og over 100 av Hafslunds ansatte stilte frivillig opp en lørdag kveld for å betjene innringertelefonen. I tillegg oppfordret konsernet kunder og andre interessenter til å bli feltpartnere gjennom ulike kommunikasjonskanaler. Totalt fikk Leger Uten Grenser over 4000 nye feltpartnere denne kvelden.

Kultur

Ren festivalenergi i samarbeid med Øyafestivalen
I 2010 etablerte Hafslund et "grønt" samarbeid med Øyafestivalen. For første gang kunne festivalen gå av stabelen utelukkende ved hjelp av fornybar energi. Forurensende dieselaggregater, som de aller fleste festivaler benytter seg av, var endelig historie. I samarbeid med Øyafestivalen og Oslo kommune la Hafslund fast strømforsyning inn til Middelalderparken hvor Øyafestivalen arrangeres, slik at festivalen ble tilført ren festivalenergi. Samarbeidet med Hafslund gjorde at Øyafestivalen reduserte sitt energiforbruk med åtti prosent. Dessuten har samarbeidet gjort seg bemerket utenfor Norges grenser og inspirert andre festivaler til å jobbe med alternative energiløsninger. Som samarbeidspartner vil Hafslund fortsette i 2011 med å ha en aktiv rolle for å gjøre den populære festivalen enda mer miljøvennlig, blant annet med fortsatt fokus på energieffektivisering av festivalen.

Hafslund Hovedgård
For konsernet er det viktig å ivareta Hafslund Hovedgård både som kulturminne og som felles samlingspunkt for Hafslunds ansatte. Gjennom historien har Hafslund Hovedgård vært et sentrum for kunst, kultur og kompetanse. Publikum har mulighet til å stifte nærmere bekjentskap med Hafslund Hovedgård gjennom omvisninger i sommermånedene, eller på ulike kulturarrangementer som arrangeres jevnlig i løpet av året.

Romeriksfondet
I samarbeid med Romerikes Blad deler Hafslund ut støttemidler ti ganger i året til barn og unge på Romerike.

Forskning og utdanning

UMB og CenBio
Hafslund bidrar til finansiering av fire professor 2-stillinger ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB)  på Ås. Hensikten er å styrke forskning, utdanning og kompetanseutvikling innen bioenergi i Norge.

Konsernet støtter også CenBio, et av åtte forskningssentre for miljøvennlig energi, som er etablert av UMB, NTNU og Sintef. CenBio har som mål å øke mengden og tilgjengeligheten av norsk biomasse til bruk i energiproduksjon, å forbedre effektiviteten ved konvertering av biomasse til bioenergi, samt å forbedre lønnsomheten i bioenergibransjen.

Begge avtalene gir Hafslund tilgang til ekspertise og legger til rette for samarbeid i prosjekter som er relevante for konsernets virksomhet. 

NTNU
I 2010 inngikk Hafslund en femårig avtale om å finansiere Norges første professorat i morgendagens strømnett, Smart Grid, på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Samarbeidet gir Hafslund tilgang til ny kunnskap på dette området. I tillegg er konsernet representert i styret for det nye Nasjonalt Senter for SmartGrid på NTNU.

Annet
Hafslund støtter Ungt Entreprenørskap, Newton Realfagsenter Nannestad og INSPIRIA (tidligere Østfold Sceince Center) for å inspirere, engasjere og styrke kunnskapen til ungdom innen realfag, fornybar energi og miljø.