Sosialt ansvar

Målet med Hafslunds medarbeiderpolicy er å sikre at selskapet tiltrekker, rekrutterer og beholder medarbeidere som reflekterer det mangfoldet og de omgivelser Hafslund opererer i. I Hafslund skal det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet sikre at det skapes et godt og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte.

Medarbeiderpolitikk

Hafslunds medarbeidere er nøkkelen til å oppnå konsernets strategiske og forretningsmessige mål, og deres kompetanse er en av konsernets viktigste suksessfaktorer.

Hafslunds mål er å tiltrekke og beholde kompetente og engasjerte medarbeidere som ønsker faglig og personlig utvikling. Hver medarbeider skal ha en personlig utviklingsplan hvor både arbeidsmål og kompetanseutviklingsmål konkretiseres og knyttes opp mot selskapets strategi og mål. Hafslund er opptatt av å legge til rette for og fremme gode prestasjoner og har tre interne utviklingsprogram for ledere og medarbeidere i konsernet. I tillegg legges til rette for opplæring og etter/videreutdanning der det er behov for det. Deling av kunnskap og mobilitet på tvers av selskap er også en viktig del av den strategiske kompetanseutviklingen til konsernet.

Hafslund legger vekt på at medarbeidere uansett livsfase skal oppleve at de har muligheter for utvikling og ansvar. Det legges til rette for fleksibel arbeidstid og mulighet for å jobbe hjemme for de stillinger det dette er aktuelt.

Hafslund har som mål å være en attraktiv arbeidsgiver – blant nåværende og framtidige ansatte.

HMS

HMS-arbeidet i Hafslund skal sikre at det skapes et godt og sikkert arbeidsmiljø for de ansatte. Hafslund skal ta vare på selskapets fysiske arbeidsmiljø, bygninger og materiell. HMS skal bidra til driftssikkerhet og lønnsomhet. Hvert selskap i konsernet har egne HMS-kontakter, og konsernet har en HMS-ansvarlig for konsernfelles policyer og koordinering, samt oppfølging av HMS-arbeidet i selskapene. Det er et konsernfelles forum der representanter fra bedriftshelsetjenesten og NAV deltar, i tillegg til HMS konsernansvarlig og HMS-kontaktene. Hafslund har inngått konsernavtale med bedriftshelsetjenesten Hjelp24, og avtalen gjelder alle enheter og ansatte. Det er utarbeidet konsernfelles retningslinjer vedrørende bruk av rusmidler.

Inkluderende arbeidsliv

Konsernet ønsker å praktisere et menneskesyn som er inkluderende, transparent og etterprøvbart. Hafslund er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og har utarbeidet en egen medarbeiderpolicy. Her uttrykkes et mål om at alle som vil og kan, skal kunne få en karriere ut hele arbeidslivet. Det er også et mål å opprettholde en livslang kontakt med alle tidligere ansatte, og et etablert samarbeid med våre senior- og pensjonistforeninger bidrar til dette.