Ytre miljø

Framtidens energisystem vil være basert på fornybare energikilder. Hafslund har derfor som mål å ytterligere øke sin produksjon av kraft og varme basert på fornybare energikilder, og samtidig fase ut bruk av all fossil energi. Dessuten skal vi holde vår miljøpåvirkning fra egen drift på et lavt og akseptabelt nivå.

Om rapporteringen

Data som er benyttet i denne rapporten er innhentet internt i organisasjonen gjennom selskapenes års-, kvartals- og månedsrapportering, regnskapssystemer, samt rapportering til offentlige myndigheter. Rapporten omfatter alle majoritetseide selskaper i Hafslund som har hatt virksomhet i Norge i 2010. GRI-indeksen gir en oversikt over hvor i rapporten man kan finne de ulike temaene og indikatorene i henhold til Global Reporting Initiative (GRI). Miljødata har ikke vært gjenstand for uavhengig sikring.


Metodikk for beregning av klimagassutslipp

Hvilken beregningsmetodikk og hvilke CO2-faktorer man benytter har stor betydning for det samlete klimagassutslippet som presenteres. Det finnes i dag ingen felles standard for hvilke faktorer som skal benyttes for ulike energikilder. Det betyr at åpenhet rundt benyttet metodikk er viktig for i det hele tatt å kunne vurdere og sammenlikne bedrifters miljøprestasjon.

Hafslund har lagt til grunn en metodikk der vi ser på reelle gjennomsnittstall for en historisk periode som underlag for beregning av CO2-faktorer. I tillegg benytter vi livsløpsvurderinger som bakgrunn for faktorene der det er mulig. Det siste betyr at man også inkluderer utslipp fra utvinning, raffinering og transport av for eksempel olje og biobrensel. For avfall, biobrensel, fyringsolje og gass er det benyttet faktorer beregnet av blant annet Naturvårdsverket i Sverige.  Faktoren for elektrisitet er beregnet av Hafslund, basert på verdier fra blant annet Vattenfall.  

 

Energikilde i varmeproduksjon

Benyttet CO2-faktor (gram per kWh)

Kommentar

Forbrenning av kommunalt restavfall
og foredlet næringsavfall

01

Restavfallet inneholder også noe fossilt materiale, hovedsakelig plast, som ved forbrenning slipper ut fossil CO2. Det er viktig å påpeke at dette er utslipp samfunnet ville hatt uansett, og deponering ville gitt et enda høyere utslipp av klimagasser over tid. Forbrenning og energiutnyttelse av avfallet er således god ressursutnyttelse.

Bio (flis og bioolje)

13

Inkluderer blant annet utslipp knyttet til uttak, bearbeiding og transport av brensel.

Utkoplbar kraft til kjeler og øvrig forbruk av elektrisitet

116

Beregnet av Hafslund ut fra et snitt for nordisk kraftmiks for årene 2005-2008.

Fyringsolje

294

Utslippene inkluderer utvinning, raffinering og transport av brensel.

LNG

221

Utslippene inkluderer utvinning, raffinering og transport av brensel.
 

1I forhold til årsrapporten for 2009 er faktoren for avfall forandret, både for å harmonisere med andre forbrenningsanlegg, samt det faktum at CO2 fra avfall vil oppstå uansett, forbrenning eller deponering, og at det prinsipielt blir galt å tillegge dette utslippet på det leddet som energigjenvinner avfallet.