Miljøpåvirkning fra egen drift

Eiendomsforvaltning

Hafslund eier eller leier eiendommer i Oslo, Akershus og Østfold. Noen av disse leies ut til eksterne leietakere. Hafslund benyttet selv i 2010 cirka 31 000 m2. Energiforbruket i denne eiendomsmassen var i alt cirka 9,5 GWh, hvorav 1,4 GWh var fjernvarme fra egen produksjon.  Det er observert en økning i energiforbruket i de fleste byggene fra 2009 til 2010, noe som skyldes et vesentlig kaldere år enn normalt.

Det jobbes med å redusere energibruken i Hafslunds bygninger. Økt energioppfølging er et viktig redskap i så måte. Hafslunds eget system, Hafslund Online, benyttes blant annet til dette formålet. Effektiv arealutnyttelse av eiendomsmassen er også et viktig tiltak.

Hovedkontoret i Drammensveien 144 ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2010.

Transport og kommunikasjon

Hafslund-konsernet disponerte i 2010 en bilflåte på cirka 110 biler, hvorav cirka 20 er elbiler. Mange av elbilene inngår i en pool, og de ansatte kan bruke dem til og fra møter. Totalt forbruk av bensin og diesel var henholdsvis cirka 25 000 og 70 000 liter.

Mange ansatte bruker også egne kjøretøy på tjenestereiser. Forbruket av drivstoff til dette formålet er beregnet til 85 000 liter.

Konsernets ansatte hadde i alt drøye 800 flyvninger i 2010 som ble registrert gjennom vår flyoperatør. Dette medførte et utslipp av klimagasser på i alt cirka 85 tonn. I tillegg kommer alle flyreiser som ikke registreres av reiseselskapet. Alt CO2-utslipp fra flyreiser kjøpt gjennom Hafslunds reisebyrå er kompensert for ved kjøp av FN-godkjente klimakvoter.

Det er et klart mål å ytterligere redusere miljøbelastningen fra transport. Ansatte oppfordres til å bruke telefon- og videomøter så langt det er praktisk mulig. Hafslund har gode fasiliteter for dette.

Når nye kjøretøy kjøpes inn settes strenge miljøkrav, slik at man ikke overdimensjonerer kjøretøyene i forhold til det reelle behovet. Ansatte som kjører mye i tjeneste kan dessuten få tilbud om kursing i økonomisk kjøring. Ikke minst forsøker man å legge til rette for sykling til og fra arbeid, og i den forbindelse ble det i 2010 arrangert en egen sykkelmekkedag der de ansatte fikk sykkelen gratis sjekket og reparert av profesjonelle sykkelreparatører.

IKT

Hafslund videreførte arbeidet innen ”grønn IT” i 2010. I hovedsak går dette ut på å bruke så få dataservere som mulig for å gjøre mest mulig jobb, da dette både gir lavere behov for elektrisitet og kjøling. Så godt som alle ansatte har nå laptop, og standard utskriftsformat er tosidig og i svart/hvitt.

Innkjøpte tjenester

Hafslund er en stor innkjøper av ulike tjenester innen transport, logistikk og anleggsvirksomhet. Dette er tjenester som medfører miljøbelastninger, ofte over kortere perioder, for eksempel graving og transport. Hafslund tilstreber å gjøre dette så skånsomt som mulig. I mange tilfeller er dette tiltak som er nødvendige for å redusere de langsiktige miljøbelastningene, som for eksempel nedgraving av fjernvarmerør.