Miljøstyring i Hafslund

Konsernet arbeider kontinuerlig for å bedre sin miljøprestasjon, både i kjernevirksomheten og i intern drift. Effektiv miljøstyring er derfor en naturlig del av Hafslunds samfunnsansvar.

Nivået på miljøstyringssystemene er tilpasset det enkelte selskaps behov, men felles for alle er at man følger hovedprinsippene i ISO-forbedringssløyfa.

Selskapene i konsernet som har størst påvirkning på miljøet, Hafslund Fjernmvarme og Hafslund Miljøenergi, er nå begge miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Hafslund Miljøenergi fikk sertifikatet i 2010. Dessuten ble hovedkontoret i Drammensveien 144 sertifisert som Miljøfyrtårn i 2010.

For å kontrollere konsernets miljøpåvirkning benyttes en rekke overvåkings- og rapporteringssystemer. Utslippene ved avfallsforbrenningsanleggene overvåkes 24 timer i døgnet med kontinuerlige målinger. Overskrides grenseverdiene blir tiltak iverksatt umiddelbart.

Hafslund har også tatt i løpet av 2010 bruk et nytt web-basert miljø- og klimaregnskapssystem der alle miljødata i konsernet samles og bearbeides på ett sted. Dette gir en tryggere innsamling av tall og en mer effektiv miljøstyring i konsernet.